skip to Main Content

Primarul indeplineste o functie de autoritate publica, el asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului local. De asemenea, dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii. Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa prin actele normative mentionate primarul beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care il conduce. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale, in conditiile legii. Compartimentele functionale ale acestuia sunt incadrate cu functionari publici si personal contractual. Primarul conduce serviciile publice locale.

Primarul reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine, precum si in justitie. Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national al Romaniei, care este purtata, in mod obligatoriu, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor. Modelul esarfei se stabileste prin hotarare a Guvernului.

ATRIBUTII
Are urmatoarele atributii principale:

raspunde de buna functionare a administratiei publice locale in conditiile legii si reprezinta U.A.T.  Stoenesti, judetul Arges in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice, precum si in justitie

in exercitarea atributiilor sale, Primarul emite dispozitii care devin executorii, dupa ce au fost aduse la cunostinta publica, dupa caz sau la data comunicarii
in vederea bunului mers al institutiei Primarul aproba constituirea de colective de lucru, in functie de necesitati, cu respectarea Organigramei aprobate de catre Consiliul Local
raspunde, in conditiile Legii nr. 371/2004, de exercitarea atributiilor privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei Generale de Politie Locala
raspunde, in conditiile Legii nr. 481/2004 si a celorlalte acte normative in vigoare, de organizarea, conducerea si coordonarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta.

ATRIBUTIILE PRIMARULUI CONFORM LEGII NR. 215/ 2001 REPUBLICATA, PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE:

Art. 63. – Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii;
b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
c) atributii referitoare la bugetul local;
d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
e) alte atributii stabilite prin lege.

In temeiul alin. (1) lit. a), primarul indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului. Primarul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege.

In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:

a) exercita functia de ordonator principal de credite;
b) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
c) initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.

In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:

a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative;
h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrative-teritoriale, precum si cu consiliul judetean.

Numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, in conditiile legii. Numirea se face prin dispozitia primarului, avand anexat contractul de management.

Art. 64.

– (1) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau in orasul in care a fost ales.
– (2) In aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, in conditiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Art. 68.

– (1) In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.
– (2) Prevederile art. 48 si ale art. 49 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

PRIMARUL CONDUCE SI COORDONEAZA URMATOAREA STRUCTURA ORGANIZATORICA:

 • Viceprimar
 • Consilieri primar
 • Administrator Public
 • Directia Economica
 • Directia Investitii
 • Directia Gospodarie Locala
 • Directia Managementul Resurselor Umane
 • Compartimentul Audit Public si Corp Control Primar
 • Serviciul Reglementare si Repartizare Spatii Locative
 • Compartimentul Sisteme Informatice
 • Serviciul Biroul Unic
 • Serviciul Relatii cu Mass-Media, Societatea Civila si Protocol Evenimente
 • Serviciul Relatii Publice in Teritoriu
 • Departamentul Arhitect Sef
 • Secretar

Conform prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul organizeaza, conduce, coordoneaza si controleaza institutiile si serviciile publice de interes local

Ultima actualizare: 12:24 | 8.05.2024

Back To Top
Sari la conținut